Pillanatképek

2017. május 17.: Minőségbiztosítási tanfolyam

Szomszédolás az OR-ZSE-n - Tegzes Béla képei

Közgyűlés - Pécs, 2011. - Kuklay Antal előadása

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - sárospataki református intézmények megtekintése - 2015. június 30.

Szomszédolás az Evangélikus Országos Gyűjteményben

Közgyűlés - Szombathely, 2007. kirándulás

Szomszédolás az OR-ZSE-n - Tegzes Béla képei

Szomszédolás 2019. november 26. KSH Könyvtár

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

2018.02.22.: Magyar Táncművészeti Egyetem Könyvtára

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2005

Január

A munkacsoportok első találkozójára került sor a Sapientia Könyvtárában

A Könyvtári Intézet az Egyesülés véleményét kérte „A magyar könyvtárügy marketingstratégiája 2005-2007„ c. tervezettel kapcsolatban

Véleményeztük a nemzeti kulturális örökség miniszterének a könyvtárakban lévő muzeális dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos külön szabályokról szóló rendelet tervezetét

Részt vettünk az OSZK-ban rendezett, a kulturális szakemberek szervezett képzéséről tartott munkaértekezleten

Február

Megbeszélések folytak a szoftverváltással kapcsolatos kérdésekről a NKÖM Könyvtári Főosztályával

Pályázatot nyújtottunk be a NKÖM „Országos hatókörű kulturális tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2005. évi költségvetési támogatására” címmel kiírt pályázatra

A gyűjteményi munkacsoport kérdőívet küldött ki az egyházi gyűjteményekben végzett digitalizálással kapcsolatban

A gyűjteményi munkacsoport közvélemény kutatást végzett a létrehozandó „egyházi-elektronikus könyvtárról”

Az „Állományvédelem a rendőr, a biztonságtechnikai szakember, a jogszabályalkotók, a restaurátor és a könyvtáros szemszögéből” címmel szakmai nap zajlott a Sapientia Könyvtárában

Közös digitalizálási projektek kidolgozása céljából felvettük a kapcsolatot a Neumann Ház KHT-val

Március

Kérdőíveket küldtünk ki a tagkönyvtáraknak az állományvédelmi felmérés elkészítéséhez

A Címtár elkészítéséhez a PR-munkacsoport adatlapokat juttatott el a tagkönyvtárakhoz

Részt vettünk a Digitális Kárpát-medence című konferencián Szegeden

A Neumann-ház részéről felajánlás érkezett az egyházi könyvtárakban őrzött dokumentumok digitalizálására – Canon eszközök tesztelése

A Kiskunhalasi Református Egyházközség Thúry József Könyvtára és a Kunszentmártoni Református Kollégium Könyvtára felvételét kérte az EKE-be

Részt vettünk az ELTE könyvtárában megrendezett „Polcológiától az információs bummig…” című konferencián

Ellátogattunk a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetem által szervezett Internet Fiestára

Elkészítettük és kiküldtük a hónap folyamán a 3. Hírlevelünket

Kollégáink részt vettek a KSH rendezésében zajlott könyvtári statisztikai tájékoztatón

Megbeszélést folytattunk az Arcanum képviselőjével

Az adóbevallás után megtörtént a könyvelés átadása a kamarásnak és az új könyvelőnek

Több kollégánk is jelen volt a szegedi Networkshop 2005. konferencián

Április

Az elnök és a titkár látogatást tett Csurgón, egyeztetést folytattak a nyári találkozó előkészítéséről

Részt vettünk a „Tradíció és világháló” című konferencián, Győrben

Kiszámláztuk a 2005. évi tagdíjakat

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a NKÖM-hoz szoftverváltás támogatására

A csurgói konferencia szerevezői eljuttatták a jelentkezési lapokat a tagkönyvtáraknak

Elnökségi ülés volt a Ráday Könyvtárban április 28-án, az alábbi napirendi pontok alapján: I. BETH gyűlés - II. Nemzeti Civil Alapprogram (Pályázat, Alapszabály módosítása) - III. Digitalizálás (Felmérés eredménye, Neumann-ház felajánlásai) - IV. Egyéb -V. Csurgó – közgyűlés, konferencia, kirándulás

Az Etikai Kódexet véleményezésre kiküldtük az elnökség tagjainak, illetve a nagy egyházi könyvtárak munkatársainak

Pályázatot adtunk be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, működési költségeink támogatására

Május

Ismételten megbeszéléseket folytattunk a Neumann-házban a digitalizálásról és a szkennerek teszteléséről

Kézhez kaptuk a NKÖM döntését az „Országos hatókörű kulturális tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2005. évi költségvetési támogatására” címmel kiírt pályázatról

Elnökségi ülés volt a Sapientia Könyvtárában az alábbi napirendi pontok szerint: Szkenner-tesztelés - Egyházi elektronikus könyvtár – Szoftverváltás -Állományvédelmi felmérés – várható pályázat – Egyéb

Kiszámláztuk a csurgói közgyűlés és konferencia részvételi díjait

Kövécs Ildikó – Baranya Péter szoftveres felméréséről cikk jelent meg a Könyvtári Levelező/Lapban (1. rész)

Felvettük a kapcsolatot egy civil szervezetekkel foglalkozó jogásszal és felkértük, hogy fogalmazzon meg egy, a közhasznúság kritériumainak megfelelő alapszabály-tervezetet

Június

Kövécs Ildikó – Baranya Péter szoftveres felméréséről cikk jelent meg a Könyvtári Levelező/Lapban (2. rész)

Az alapszabály módosítására felkért jogász elkészítette a módosított alapszabály-tervezetet, amit az elnökség tagjai véleményezésre megkaptak

A hónap végén postáztuk a 4. Hírlevelet

A Gyűjteményi munkacsoport összeállította az egyházi könyvtárakban digitalizált dokumentumok listáját és bibliográfiai adatait

Közgyűlés, konferencia és szakmai nap Csurgón (szakmai kirándulás Zágrábba, szakmai nap 29-én)

Közgyűlés: elnöki, titkári és kamarási beszámoló; a közgyűlés döntött az új tagok felvételéről: Kiskunhalasi Református Egyházközség Thúry József Könyvtára, a Kunszentmártoni Református Kollégium Könyvtára, az Erdélyi Református Egyházkerület Protestáns Belmissziói Intézetének Könyvtára felvételt nyert az Egyesülésbe; a tagkönyvtárak kézhez kapták a 2004-es év gazdasági beszámolóját, a 2004. évi konferencia jegyzőkönyvét, a közhasznúság megkéréséhez kapcsolódó alapszabály-tervezetet és jogszabályokat, valamint az Egyesülés címtárát;

A konferencia címe: „A tudás gyökere keserű, gyümölcse penig gyönyörűséges” (Apáczai Csere János) (Iskolai és egyházi felsőoktatási könyvtárak régen és ma) előadásai: Dr. Jelenits István : Tanítórendek és iskoláik könyvtárai Magyarországon; Dr. Korzenszky Richárd: Az egyházi könyvtárak helyzete a rendszerváltás után; Balogh Mihály : Az egyházi és felekezeti iskolai könyvtárak története és sorsa különös tekintettel a XX. századra; Dr. Nagy Attila: A református kollégiumok és gyűjtemények művelődéstörténeti jelentősége mai szemmel;

Szakmai kirándulás: Zágrábban megtekintettük az Érseki Könyvtárat, a Nemzeti Könyvtárat és a Nemzeti Könyvtárban helyet kapott Zrínyi Könyvtárat;

Szakmai nap: az egyesülés történetében első alkalommal rendeztünk szakmai napot éves találkozónk idején – először a munkacsoportok vezetőinek beszámolóit hallgattuk meg, majd szót kért dr. Monok István, az OSZK főigazgatója, az elmúlt hónapokban a KI-től és a NKÖM-től véleményezésre kapott anyagokról kialakított álláspontokat ismertették a kollégák, bemutatkoztak a konferencián megjelent határontúli nem EKE könyvtárak képviselői. A csurgói találkozó kaszópusztai kirándulással és Csokonait idéző irodalmi esttel zárult.

Július

A csurgói közgyűlésen meg nem jelent könyvtárak tájékoztatása a találkozó eseményeiről, a tagkönyvtárak képviselőinek összeállított anyag postázása

Értesítés a pályázatként bonyolódó NKÖM-es állományvédelmi támogatásról

Augusztus

Az Etikai kódexet véleményezés után visszaküldtük a kódexet összeállító bizottsághoz

Szeptember

BETH gyűlés Debrecenben

Munkaterv megfogalmazása – eljuttatása a tagkönyvtáraknak

Az egyesülés elnöke levélben ismét felveti az iskolai könyvtáros munkacsoport létrehozását

Az 5. Hírlevél kipostázása

Október

Szomszédolás Szentendrén, a Szerb Ortodox Egyházmegye Gyűjteményeiben és Schramkó Péter restaurátor műhelyének megtekintése

Sikeres pályázat az NCA-nál működési kiadásokra

NKA pályázat beadása 2006. évi konferencia megszervezéséhez

A végleges Etikai kódexet áttekintésre kiküldtük a kibővített elnökségnek

Elnökségi ülés a Ráday Könyvtárban – tiltakozás megfogalmazása a tervezett 2006-os költségvetés ellen – a tiltakozáshoz a MELTE is csatlakozott – a tiltakozást eljuttattuk a politikai és egyházi vezetőknek

November

Véleményeztük a Reprográfiai törvény-tervezetet

Véleményeztük az Országos Digitalizálási Tervet

Véleményeztük a végleges Etikai kódexet

A MOKKA-R tagozat alakuló ülése az OSZK-ban, EKE tagkönyvtárak részvételével

Szomszédolás a Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtárában és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Könyvtárában

Szakmai kerekasztal megbeszélésen vettünk részt a NKÖM-ben: tájékoztató az elektronikus információhoz való hozzáférést szabályozó törvény életbe lépését követő új feladatokról

Részt vettünk a MKE 70 éves jubileumi rendezvényén a parlamentben

December

A 6. Hírlevél postázása

A NKÖM az EKÉ-vel köt szerződést az állományvédelmi támogatás lebonyolítására 14 érintett könyvtár esetében

Értesítés a NKA pályázati támogatásról